Privacy verklaring voor Bezoekersgeldt voor iedereen die de website(s)van AquaVerse bezoekt

1 Beheer

De website https://www.aqua-verse.io/ en alle gerelateerde(sub)domeinnamen (hierna te noemen AquaVerse ) worden beheerd doorAquaVerse .

2 Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoekenwaaronder het surfgedrag en bezoek aantal aan AquaVerse wordenpermanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit teherleiden zijn naar een persoon of organisatie tenzij er is ingeschrevenvoor een nieuwsbrief of actie door middel van naam en email adres.

2b AquaVerse zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagengegevens. AquaVerse kan de gegevens die door de klant verstrekt wordenonder meer, maar niet beperkt tot, het (incidenteel) onder de aandachtbrengen van een product, tip, handigheid etc. , waarvan AquaVerse denktdat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3 Cookies

3a AquaVerse maakt gebruik van cookies om de functionaliteit vanbepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleinetekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van debezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagenzoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan AquaVerse debezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moetworden. Hier vindt je onze Cookie verklaring.

3c Via Google Analytics worden op https://www.aqua-verse.io/geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wijzien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. Wij gebruiken dezeinformatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting vanonze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we devolgende maatregelen getroffen:We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;

— We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;

— We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens metGoogle te delen’ uitgezet;

— We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatiemet de Google Analytics-cookies.

Mocht je toch niet willen dat je geanonimiseerde gegevens naar Analyticsworden verzonden dan kan je gebruik manken van de Google AnalyticsOpt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code vanGoogle Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordtuitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

3d Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weervia de browser.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy verklaring terecht bij AquaVerse . De contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina van deze website.

5. Inzagerecht

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AquaVerse en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons mailadres te vinden op de contactpagina van deze website. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

6. Disclaimer

AquaVerse is gerechtigd de inhoud van de Privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Privacy verklaring voor Klanten is een aanvulling op de Privacy verklaring voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst c.q (contact)formulier invult bij AquaVerse .

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden:

AquaVerse kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

1a Algemene gegevens: Deze gegevens gebruiken wij om uw bestelling of verzoek te kunnen verwerken, terug te koppelen indien nodig en het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc, waarvan AquaVerse denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

Onder deze categorie vallen onder andere de volgende gegevens:

Naam

Adres (postcode en woonplaats)

Telefoonnummer

Emailadres

1b Verkeersgegevens: Bij elk bezoek aan onze website worden er verkeersgegevens opgeslagen waaronder uw surfgedrag op de website. De reden hiervan is om de website beter en gebruiksvriendelijker te maken. Deze gegevens zijn dus niet persoonsgebonden.

1c Fraude: Om fraude te voorkomen onderzoeken wij ook klantgegevens. Mocht het nodig zijn dan kunnen wij uw klantgegevens doorgeven aan de overheid.

2. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant op de AquaVerse website(s) zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:

2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

2b Beveiliging: De gegevens die de klant op de AquaVerse website(s) verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

3. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. AquaVerse kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door AquaVerse voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

4. Bewaartermijn

Nadat je een product of dienst hebt afgenomen bij AquaVerse blijf je maximaal 2 jaar in ons klantenbestand zitten zodat we je kunnen informeren bij wijzigingen in onze producten of diensten. Uiteraard kun je je hier voor afmelden. De bewaartermijn van de gegevens is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld én van wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen d.m.v de contactgegevens op de contactpagina

Vragen of klachten?

Heb je een vraag of klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Dan kun je contact opnemen d.m.v de contactgegevens op de contactpagina Ben je niet tevreden met ons antwoord en komen we er samen niet uit? Dan kan je contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens.

Aqua-Verse

Godefriduskaai 36 A, 2000 Antwerp, Belgium

+32 471 78 22 15

info@aqua-verse.io

Cookie melding

We zijn verplicht om je te informeren over en jouw toestemming te vragen voor het gebruikvan cookies op onze website.